BGENRU
За насПроизводствоПродуктиПроучване & РазвитиеКонтакти

ОП Иновации и конкурентноспособност


 11.05.2023г. 

„АДИФАРМ“ ЕАД е бенефициент по проект „Технологична модернизация в предприятието“, изпълняван във връзка със сключен административен договор за БФП № BG-RRP-3.004-0823-C01 по процедура № BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ в изпълнение на инвестиция „Програма за икономическа трансформация“ към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Целта на проектното предложение е чрез получаването на безвъзмездните средства и закупуването на ново високотехнологично оборудване да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига на предоставяните от „Адифарм“ ЕАД лекарствени продукти и хранителни добавки..

Обща стойност: 792 111.15    лв., от които 388 134.46 лв. европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране. 


Тръжна документация за процедура за избор с публична покана за определяне на изпълнител с предмет “Доставка на ролков компактор – 1 брой.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ

Оферта

Примерна методика за оценка

Проект на договор

Публична покана

Декларация_кандидати.pdf

Технически спецификации.pdf„АДИФАРМ“ ЕАД е бенефициент по проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, сключен на изпълняван във връзка със сключен административен договор за БФП № BG16RFOP002-2.077-1745-C01, по процедура № BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“.

Целта на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Обща стойност: 150 000.00 лв., от които 127 500.00 лв. европейско и 22 500.00 национално съфинансиране

Разработено от Рекламна Агенция: Prodesign.bg | Prodesign.wien